नमस्कार मित्रांनो.. “मराठी दणका” या आपल्या मराठमोळ्या पेजवरती तुमचं मनापासून स्वागत आहे..!!! स्वामी महाराजांची वृत्ती फारच विलक्षण प्रकारची होती. त्याच्यावरती कित्येक लोक पिशाच वृत्ती म्हणत. प्राप्त काळाबरोबर नित्यनेमाने उठून सना धर्मास योग्य असा प्रश्न आनंद, जप्त किंवा अनुष्ठान अथवा ध्यानधारणा वगैरे त्याचा काही करण्याचा नेम नसून स्वच्छंदाने आणि दुसरा च्या हाताने सगळा कारभार होत असे. महाराजांना स्नान दुसरा नेच घालावे परंतु सन वावे असे त्यांच्या मर्जीस आल्यास. महाराजा ना जेवण दुसरा आणि घालावे परंतु जेवावे असे महाराजांना लहर लागल्यास. महाराजांच्या अंगावर पांघरून दुसरा नें घालावें परंतु ते अंगावर असावे असे त्यांना वाटल्यास. महाराजा नीं वाटेल त्या ठिकाणी जावे मग ती जागा राजा चा रंगमहाल असो किंवा स्मशानभूमी असो.वाळवंट असो किंवा निवडुंगा ची जागा असो,

महाराजांना प्रतिबंध करणारा कोणीच नसे. महाराष्ट्र रेल त्याच्या हाता नं खात असत. परंतु महाराजा धर्मी आहे अशी कल्पना ही कोणा ला करवत नसे? महाराज कधी कधी दिवसा तून दोनदा स्नान करत केशर चंदना ची उटी अंगा ला लावून घेत आणि आरती करून घेत असत. तर कधी का ते आठ दिवस स्नानच करत नुसार. कोनासन काळात एखाद्या बागेत स्मशानात किंवा जंगला जाऊन राहत असत. महाराज चालू लागले म्हणजे त्यांच्या वर कोणा लाही चालू होत नसे. महाराज बोलू लागले म्हणजे एक सारखे काहीतरी बोलत असत. लहान मुला चा वळू लागले. एक सरळ चालत असेल.

एखाद्या वेळी महाराज रागावले की 77 दिवस त्यांचा राग हलू नये. महाराज आनंदात असले की सगळा मधुर वाणी ने बोलत असत. अशा प्रकारे महाराजांची दर घट ते. सुर ते बदलणारे असल्याने त्यांच्या विषयींची खरी परीक्षा पार्क पासून कोणा ला झाली नाही? गुरु लीलामृत कारवां पूर्वा ब्रह्मचारी तात. स्वामी चालत असताना आपल्या शी बोलत आणि हसत असत. चालताना स्वामींना मध्ये गुडगुडी ओढ णा ची लहरी. ते मधून झाडावरून दगडां वरून प्रेमाने हात फिरवत असेल आणि त्यांना विचारत असत. तुम्हाला काय हवं?

स्वामी चे असताना सर्वांग आहेत असे स्वामी च्या तोंडून नित्य वेदमंत्र दोहे श्लोक आणि अभंग बाहेर येत असत. दुसर् याच्या मनातील प्रश्न ओळखून त्यांची उत्तरे देण्या चा झाला तर एक सारखा चालू कसे? स्वामी बखरकार कैलास वासी गोपाळ बुवा केळकर आपल्या बघितली ता. श्री स्वामी समर्थ झोप लागली कोणा च्या पाहण्यात नाही? मात्र डोक्यावर पांघरूण घेऊन पलंगावर स्वामी नेहमी जात असत. पहाटे 2:00 वाजल्या पासून पांघरुणातून अभंगा ची गाडी श्लोक ते म्हणू लागत. जेणेकरून महाराज आता जागे झाले आहे असे लोकांना वाटे. म कुणाला काही वेदान्त भक्ति, योग हटयोग राजयोग इथे जे काही प्रश्न करायचे असतील तेव्हा ते करत.

त्या त्या लोकांनी केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे महाराज सरळ आणि अनुभवा सह यथार्थ द्यावी. परंतु ही व्यवस्था कोट पर्यंत फक्त उजाडे पर्यंत एकदा उजाड ले आणि लोकांची गर्दी होऊ लागली. म्हणजे तो सगळा क्रमच बदलला. मग महाराजांना काही प्रश्न केला तर त्याला उत्तर बहुतेक करून मिळायचेच नाही. प्रश्न करणारा ने मात्र प्रश्न करावा. एक आणि उत्तर मिळतेच. स्वामी महाराजांची स्वारी सहज बाहेर निघाली. म्हणजे सगळ्या राजाची नाणी मंडळी दिसा वी. छत्रचामरे पालख्या मिळ णाऱ्या गाड्या गाई म्हशींची खिल्लारं तंबू कनाती नगारखाना वाजंत्री सिंग सेवकांची पलटण पुराणी हरदास गवई, फुल वाले, मिठाई वाले आणि सगळ्या प्रकारचे दुकानदार महाराजांबरोबर नेहमी असे. महाराजांच्या दर्शनासाठी दररोज शेकडो लोक येत असत आणि भेट णारा प्रत्येक व्यक्ती ला असे वाटे की आपल्या पेक्षा या महापुरुषा ला अधिक ज्ञान आहे. श्री स्वामी समर्थांना 16 अधि विशेषण असे. परंतु कोणी सेवेकरी भलत्या ठिकाणी नाक शिंकर ला तर ते बिलकुल खपवून घेत नसत.

हिंदू प्रमाणे मु सलमाना वर त्यांचे प्रेम होते. त्या मुळेच मंदिरां प्रमाणे फीर किंवा दर्ग्या च्या ठिकाणी ते पुष्कळ दा जाऊन बसत. जनावरांमध्ये गाय आणि कुत्रा महाराजांना विशेष प्रिय होती. माझा वर मात्र त्यांचा फार राग होता. फुला मध्ये भगव्या रंगा ची फुले त्यांना विशेष आवडत. तर खाण्या च्या पदार्था मध्ये बेसना चे लाडू ळी आणि कांद्या ची भजी ताना खूप आवडत होती. सुंदराबाई त्यांना जेऊ घाली त्या वेळी एखाद्या लहान मुला प्रमाणे ताना भर वावे लागत असे. स्वामी जेवावे म्हणून सुंदराबाई नानाप्रकारच्या युक्त्या प्रयुक्त्या लढविण्या. स्वामी पुष्कळ पूर्ण जेवण करा. डोक्यावर पांघरूण घेऊन त्यांना झोपण्या ची सवय होती.
आणि विशेष म्हणजे ते पुष्कळ दा दक्षिणेकडे पाय करून झोपल्या असं. श्री स्वामी समर्था चे वर्णन वाचल्या वर श्रीमद् भागवतात यदुराजाला भेट लेल्या व्रता ची आठवण येते. हां, उद्धृत सदैव ब्रह्मानंद आढळणारा आणि आत्मज्ञाना च्या तेजा ने तळ णार होता.

सर्वत्र आपणास व्याप लेले आहेत, असे सामंत यांच्या अंगी बाण लेली होती. आत्मज्ञाना च्या सामर्थ्या ने दैत्य भावना पूर्णपणे जिंकली होती. त्यांचे वागणे एखाद्या निरागस बालका प्रमाणे होते. अमृता ला लाजवणा रे आणि ब्रह्म रसा ने भर लेले रसाळ भाषा ते करत असत. ब्रह्मरस पिऊन म स झाल्या मुळे ते कोणा लाही जुमानत नसत. हम किसी के ताबेदार नाही असे म्हणणारे श्री स्वामी समर्थ सुंदराबाईंच्या मात्र अर्ध्या वचनात राहिले.हे पाहिल्या वर या बाई ची पूर्वपुण्याई फार जबरदस्त असली पाहिजे असं आपल्या ला म्हणावे लागेल. मात्र स्वामी ची सेवा तीन एलो बुद्धीने केली. स्वामी वरील आपल्या प्रभावा चा उपयोग करून तिने बराच पैसा गाठी बांधला. परंतु पुण्याई संपल्या वर तिलाही स्वामी च्या सेवेतून मुक्त व्हावे लागले. धन प्राप्ती पेक्षां आत्म प्राप्तीसाठी तिने श्री स्वामी समर्थांचा उपयोग करून घेतला असता तर तिच्या आयुष्या चे सोने झाले असते. परंतु क्षणिक मोहात गुंतले ला जीव आला. एवढा सारासारविचार राहत नाही तेवढेच खरे.

टिप – मित्रांनो, आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहिती च्या उद्देशाने सादर केले आहेत. कृपया त्यांचा अंधश्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. तसेच कृपया आमचे फेसबुक पेज लाईक करा जेणेकरून तुम्हाला आमचे सर्व अपडेट वेळेवर मिळू शकतील आणि आमचे फेसबुक पेज देखील शेअर करा. धन्यवाद..!!

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *